Členská přihláška

Zájemce doručí jeden vytištěný originál vyplněné přihlášky osobně prezidentovi spolku nebo do sídla spolku anebo vyplní níže uvedený formulář.

Členem spolku může být pouze fyzická osoba starší 15 let. K přijetí za člena spolku dochází na základě přihlášky do spolku. O přijetí či nepřijetí za člena spolku rozhoduje státní rada. Členství ve spolku vzniká po rozhodnutí o přijetí za člena spolku dnem zaplacení členského příspěvku.

Členský příspěvek je pak stanoven na 100 Kč měsíčně, 300 Kč čtvrtletně, 600 Kč pololetně nebo 1.000 Kč ročně.

Člen spolku má dle stanov právo: účastnit se zasedání senátu, navrhovat kandidáty do orgánů spolku, volit a být volen do orgánů spolku, předkládat všem orgánům spolku náměty, návrhy, stížnosti a připomínky, být informován o činnosti spolku, podílet se na činnosti spolku.

Člen spolku je dle stanov povinen: prosazovat cíle spolku, řídit se stanovami a zákony spolku, plnit a respektovat rozhodnutí a usnesení orgánů spolku, platit členské příspěvky v souladu se zákonem o členských příspěvcích, vykonávat odpovědně funkce ve spolku, do nichž byl zvolen, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, sdělit neprodleně prezidentovi změnu údajů uvedených na své přihlášce.


Přihláška do spolku Kobylnické impérium