Stanovy Kobylnického impéria

Článek 1: Základní ustanovení

(1) Spolek nese název Kobylnické impérium, z. s. (dále jen "spolek").

(2) Sídlo spolku je v Kobylnicích.

(3) Identifikační číslo spolku je: 07 33 44 94.

Článek 2: Účel spolku a cíl jeho činnosti

(1) Hlavní činností spolku je:

a) práce s dětmi a mládeží, hájení a ochrana zájmů mládeže v Kobylnicích,

b) podpora a rozvoj zájmové, kulturní, společenské a sportovní činnosti, podpora a rozvoj volnočasových aktivit,

c) pořádání zájmových, kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí,

d) podpora vinařství a vinohradnictví, ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí.

(2) Spolek vyvíjí též vedlejší hospodářskou činnost, která spočívá zejména ve výdělečné činnosti směřující k podpoře hlavní činnosti spolku.

Článek 3: Členství ve spolku

(1) Členem spolku může být pouze fyzická osoba starší 15 let.

(2) K přijetí za člena spolku dochází na základě přihlášky do spolku. O přijetí či nepřijetí za člena spolku rozhoduje státní rada. Členství ve spolku vzniká po rozhodnutí o přijetí za člena spolku dnem zaplacení členského příspěvku.

(3) Členství ve spolku zaniká:

a) úmrtím člena spolku,

b) dnem, kdy spolek obdrží písemné prohlášení o vystoupení člena ze spolku,

c) rozhodnutím státní rady z důvodu nezaplacení členského příspěvku ve lhůtě určené zákonem o členských příspěvcích,

d) rozhodnutím státní rady o vyloučení.

(4) O zániku členství ve spolku podle odstavce 3 písm. c) a d) musí být dotyčný člen spolku písemně vyrozuměn.

(5) Podrobnosti týkající se členství ve spolku upravuje zákon o členství ve spolku.

Článek 4: Členské příspěvky

Výši a splatnost členského příspěvku určí státní rada v zákoně o členských příspěvcích.

Článek 5: Práva člena spolku

Člen spolku má právo:

a) účastnit se zasedání senátu,

b) navrhovat kandidáty do orgánů spolku,

c) volit a být volen do orgánů spolku,

d) předkládat všem orgánům spolku náměty, návrhy, stížnosti a připomínky,

e) být informován o činnosti spolku,

f) podílet se na činnosti spolku.

Článek 6: Povinnosti člena spolku

Člen spolku je povinen:

a) prosazovat cíle spolku,

b) řídit se stanovami a zákony spolku,

c) plnit a respektovat rozhodnutí a usnesení orgánů spolku,

d) platit členské příspěvky v souladu se zákonem o členských příspěvcích,

e) vykonávat odpovědně funkce ve spolku, do nichž byl zvolen,

f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,

g) sdělit neprodleně prezidentovi změnu údajů uvedených na své přihlášce.

Článek 7: Spolkový trest

(1) Spolkovým trestem je napomenutí a vyloučení.

(2) Rozhodnutí o udělení spolkového trestu schvaluje státní rada tajným hlasováním a nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

(3) Člen spolku může být ze spolku vyloučen, jestliže:

a) závažným způsobem porušil stanovy,

b) soustavně zanedbává základní povinnosti ve spolku,

c) zneužil funkci ve spolku,

d) svým chováním či způsobem výkonu své funkce nebo svého povolání závažně poškodil nebo ohrozil pověst, dobré jméno nebo zájmy spolku,

e) spáchal čin, který je zvláště zavrženíhodný.

(4) Podrobnosti týkající se spolkového trestu jsou upraveny v zákoně o disciplinárním řízení.

Článek 8: Orgány spolku

(1) Orgány spolku jsou:

a) senát,

b) státní rada,

c) vláda,

d) prezident.

(2) Členem orgánu spolku může být pouze člen spolku. Neurčí-li stanovy jinak, může být členem orgánu spolku i osoba nezletilá.

Článek 9: Jednání orgánů spolku

(1) Kolektivní orgány spolku rozhodují usnesením. Neurčí-li stanovy jinak, jsou tyto orgány usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů orgánu spolku a k přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu spolku.

(2) Člen orgánu spolku vykonává svoji funkci osobně, zastoupení v hlasování není přípustné.

(3) O průběhu jednání orgánu spolku se pořizuje zápis, který se vyhotoví do 30 dnů od ukončení zasedání. Za vyhotovení zápisu odpovídá ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím orgán spolku pověřil. O tom, jakým způsobem a komu bude zápis poskytnut, rozhoduje orgán spolku.

(4) Jednání orgánů spolku podrobně upravuje jejich jednací řád.

(5) Senát si může vyhradit rozhodnutí o jakékoliv záležitosti, pokud není výslovně svěřena jinému orgánu. Nevyhradí-li si rozhodnutí o příslušné záležitosti senát, může si jej vyhradit státní rada. Neučiní-li tak státní rada, může tak učinit vláda. Neučiní-li tak vláda, přísluší rozhodnutí prezidentovi.

Článek 10: Funkční období

(1) Funkční období prezidenta je jednoleté a končí novou volbou. Jeho působnost se prodlužuje výhradně do doby zvolení nového prezidenta, a to nejvýše o 6 měsíců.

(2) Funkční období členů státní rady a viceprezidenta končí volbou prezidenta.

(3) Funkční období jednotlivých členů vlády není omezeno.

Článek 11: Senát

(1) Senát je nejvyšším orgánem spolku a tvoří jej všichni členové spolku.

(2) Senát svolává k zasedání prezident nejméně jedenkrát ročně. Zasedání senátu se svolá nejméně čtrnáct dnů před jeho konáním. Pozvánka obsahuje místo, čas a program zasedání. Prezident může rozhodnout, že zasedání senátu proběhne s využitím technických prostředků.

(3) Senátu předsedá prezident nebo jiný jím nebo senátem pověřený člen spolku.

(4) Senát je usnášeníschopný za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů spolku. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.

(5) Senát jedná podle navrženého programu. Jeho změna je možná, vysloví-li s tím senát souhlas.

(6) Senát:

a) rozhoduje o hlavním zaměření činnosti spolku,

b) rozhoduje o změnách stanov,

c) stanovuje počet členů státní rady,

d) volí a odvolává tajnou volbou prezidenta a členy státní rady,

e) rozhoduje o zrušení spolku.

Článek 12: Státní rada

(1) Státní rada je výkonným orgánem spolku a tvoří ji prezident a členové zvolení senátem.

(2) Člen státní rady se může vzdát své funkce, a to písemným prohlášením. Toto prohlášení nelze vzít zpět. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od data doručení tohoto prohlášení spolku, nerozhodne-li státní rada jinak.

(3) Neklesl-li počet členů státní rady pod polovinu, může státní rada kooptovat náhradní členy státní rady. Pokud klesl počet členů státní rady pod polovinu, je ke kooptaci příslušný prezident.

(4) Státní rada se schází podle potřeby a svolává ji prezident, který řídí její jednání. Způsob svolání určí jednací řád.

(5) Státní rada může přijmout usnesení i mimo zasedání, a to s využitím technických prostředků.

(6) Člen státní rady se může účastnit zasedání i s využitím technických prostředků. V takovém případě se daný člen považuje za přítomného. Tomuto členovi ovšem není umožněno účastnit se tajného hlasování.

(7) Státní rada:

a) rozhoduje o přijetí či nepřijetí za člena spolku,

b) schvaluje zprávu o hospodaření spolku, pokud je rozhodnuto o jejím pořízení,

c) schvaluje výroční zprávu, pokud je rozhodnuto o jejím pořízení,

d) schvaluje zákony jako vnitřní předpisy spolku,

e) schvaluje adresu sídla spolku.

Článek 13: Vláda

(1) Členy vlády jsou prezident, který vládu řídí, a ministři jmenovaní prezidentem.

(2) Ministr se může vzdát své funkce, a to písemným prohlášením. Toto prohlášení nelze vzít zpět. Funkce zaniká dnem doručení tohoto prohlášení spolku.

(3) Vláda se schází podle potřeby a svolává ji prezident, který řídí její jednání. Způsob svolání určí jednací řád.

(4) Vláda může přijmout usnesení i mimo zasedání, a to s využitím technických prostředků.

(5) Člen vlády se může účastnit zasedání i s využitím technických prostředků. V takovém případě se daný člen považuje za přítomného.

Článek 14: Prezident

(1) Prezident je statutárním orgánem spolku. Prezident stojí v čele spolku, zastupuje spolek navenek a jedná samostatně jeho jménem. Prezident užívá i titulů císař a imperátor.

(2) Prezidentem a viceprezidentem může být pouze člen spolku starší 18 let.

(3) Prezident může jmenovat a odvolávat z členů státní rady viceprezidenta. Viceprezident zastupuje prezidenta v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže vykonávat funkci.

(4) Prezident a viceprezident se může vzdát své funkce, a to písemným prohlášením. Toto prohlášení nelze vzít zpět. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od data doručení tohoto prohlášení spolku, nerozhodne-li státní rada jinak. Vzdá-li se viceprezident své funkce nebo je z funkce odvolán, zůstává i nadále členem státní rady.

(5) Prezident jmenuje a odvolává ministry.

(6) Alespoň jednou ročně prezident informuje senát o své činnosti a o činnosti vlády a státní rady.

Článek 15: Zásady hospodaření

(1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

(2) Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b) výnosy majetku,

c) členské příspěvky,

d) dotace a granty,

e) příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku.

(3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

(4) Za hospodaření spolku odpovídá prezident.

Článek 16: Seznam členů spolku

(1) Spolek vede seznam členů spolku. Jeho vedení, zápisy a výmazy v seznamu členů spolku při vzniku a zániku členství ve spolku a změny v seznamu členů spolku zajišťuje prezident.

(2) Seznam členů spolku je zpřístupněn členům spolku v sídle spolku.

(3) V seznamu členů spolku jsou o členech spolku vedeny tyto údaje:

a) jméno a příjmení,

b) datum narození,

c) kontaktní adresa,

d) e-mailová adresa,

e) telefonní číslo,

f) datum vzniku a zániku členství.

(4) Je-li za člena spolku přijata nová osoba, zapíše se do seznamu členů spolku. Dojde-li u člena spolku ke změně údajů uvedených v seznamu členů spolku, tyto údaje se v něm změní.

(5) Podrobnosti o vedení seznamu členů spolku upravuje zákon o vedení seznamu členů spolku.

Článek 17: Zrušení spolku

Spolek se může zrušit vlastním rozhodnutím. Toto rozhodnutí musí schválit na zasedání senátu nejméně tři čtvrtiny všech členů spolku.

Článek 18: Závěrečné ustanovení

Tyto Stanovy Kobylnického impéria byly schváleny senátem dne 19. 6. 2021.